ECON BOOK-1_Page_009ECON BOOK-1_Page_014ECON BOOK-1_Page_066ECON BOOK-1_Page_073ECON BOOK-1_Page_083

වෙළෙඳපොළ ආර්ථිකය

Rs.680.00

Book Details

ISBN : 978-955-4028-03-6
Author : Vijitha Lanka
Translator :
Publisher : Neptune Publications (Pvt) Ltd.
Printed by : Neptune Publications (Pvt) Ltd.
Language : Sinhala
Pages : 326         Size : 143 x 209 x 15 mm      Weight (kg) : 0.370
E_Book : Available
Web :


Description : 

අ. පො. ස. (උසස් පෙළ ) හා උසස් විභග සඳහා ආර්ථික විද්‍යාව

වෙළෙඳපොළ ආර්ථිකය

න්‍යාය, ගැටලු හා ප්‍රකීර්න විසඳුම්

Product Description

ECON FINAL COVER

Additional Information

Weight 0.370 kg
Dimensions 143 x 209 x 15 mm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “වෙළෙඳපොළ ආර්ථිකය”