SINHALA BOOK – 6_Page_01SINHALA BOOK – 6_Page_04SINHALA BOOK – 6_Page_15SINHALA BOOK – 6_Page_28

තෙවැනි මාසයේ තෙවැනි දින නැටුම් ගැයුම්

Rs.280.00

Book Details

ISBN : 978-955-0028-81-8
Illustrated by : Zheng Xiaojuan
Compiled by :  Zhang Yongmei
Written by : Bing Bo
Translated by : R.M. Vikumpriya Ranasinghe
Publisher : Neptune Publications (Pvt) Ltd.
Printed by : Neptune Publications (Pvt) Ltd.
Language : Sinhala
Pages : 32         Size : 193 x 205 x 6 mm      Weight (kg) : 0.165
E_Book : Available
Web :Product Description

SINHALA COVER 6

Additional Information

Weight 0.165 kg
Dimensions 193 x 205 x 6 mm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “තෙවැනි මාසයේ තෙවැනි දින නැටුම් ගැයුම්”